W celu pełnej realizacji praw pacjenta oraz zgodnie z wprowadzoną w naszej przychodni polityką Ochrony Danych Osobowych (RODO) został wprowadzony dokument „Karta Pacjenta” który jest  dołączany do dokumentacji medycznej pacjenta .Oprócz  danych pacjenta, zgody na przetwarzanie danych dokument ten zawiera również:

  1. oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie jego zdrowia i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych (lub oświadczenie o braku takiego upoważnienia);
  2. oświadczenie pacjenta o szczegółowym zakresie upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej (lub oświadczenie o braku takiego upoważnienia).

Wskazane powyżej dwa rodzaje upoważnień nie są tożsame – stanowią realizację dwóch odrębnych praw z zakresu praw pacjenta.

Wzór dokumentu  Karty Pacjenta LAS – MED REHABILITACJA S.C. – pobierz załącznik.

Przy pierwszej wizycie w przychodni pacjent powinien wypełnić Kartę Pacjenta w przypadku osób niepełnoletnich  dokument wypełniają rodzice lub opiekunowie pacjenta.

Do dokumentacji medycznej dołącza się także oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody na leczenie (w przypadku osoby niepełnoletniej – zgodę rodzica lub opiekuna prawnego).

Wszelkich dodatkowych informacji udziela personel naszej przychodni.