Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa*, do indywidualnej dokumentacji medycznej dołącza się:

  1. oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach medycznych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą (lub oświadczenie o braku takiej zgody);
  2. oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do dokumentacji medycznej osoby bliskiej (lub oświadczenie o braku takiej zgody).

Powyższe dwa upoważnienia nie są tożsame – stanowią realizację dwóch odrębnych praw z zakresu praw pacjenta.

*Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020r., poz. 666, z późn. zm.).

Wzór Upoważnienia do dokumentacji medycznej znajduje się tutaj.

Do dokumentacji medycznej dołącza się także oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody na leczenie (w przypadku osoby niepełnoletniej – zgodę rodzica lub opiekuna prawnego).

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Wydanie dokumentacji medycznej odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, osoby upoważnionej przez pacjenta lub innych organów upoważnionych z mocy prawa.
Szczegół owe informacje na temat zasad udostępniania dokumentacji medycznej znajdują się tutaj.