W związku z obowiązkiem elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (system eWUŚ) informujemy naszych Pacjentów, że aby skorzystać ze świadczenia zdrowotnego refundowanego przez NFZ, konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) w celu weryfikacji w systemie.

W przypadku weryfikacji pozytywnej, świadczenie zdrowotne zostanie wykonane w ramach ubezpieczenia i będzie refundowane przez NFZ.

W przypadku weryfikacji negatywnej:

  • pacjent jest zobowiązany napisać oświadczenie potwierdzające posiadanie ważnego w dniu wykonywania świadczenia zdrowotnego ubezpieczenia (niezbędny jest dokument tożsamości!),
  • pacjent może okazać aktualny dokument ubezpieczenia (np. ZUS RMUA, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie ZUS, KRUS, Urząd Pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia i opłata składki zdrowotnej).

W przypadku poprawnie spełnionego przynajmniej jednego z powyższych warunków, świadczenie zdrowotne będzie mogło zostać udzielone w ramach ubezpieczenia i będzie refundowane przez NFZ.

W przypadku weryfikacji negatywnej i niespełnienia żadnego z powyższych warunków, świadczenie zdrowotne może zostać udzielone wyłącznie na koszt pacjenta.

Na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.).

Pouczenie

Zgodnie z art. 50 ust. 16 pkt 2 i u st. 1 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku złożenia oświadczenia pomimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązana do uiszczenia kosztów tego świadczenia, chyba że w chwili składania oświadczenia działała w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.