System Ewuś

Od 1. stycznia 2013 r. Pacjenci korzystający z usług naszej przychodni w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (leczenie refundowane przez NFZ), po okazaniu dowodu tożsamości, będą weryfikowani w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), bez konieczności okazywania innych dokumentów potwierdzających aktualne ubezpieczenie. Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi poniżej.

Data ostatniej modyfikacji: 2014-10-16 · Ilość wyświetleń: 564

System eWUŚ – ważna informacja dla pacjentów!

W związku z możliwością elektronicznego sprawdzania uprawnień świadczeniobiorców do korzystania ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (system eWUŚ) od 1. stycznia 2013 r., informujemy, że do skorzystania ze świadczenia zdrowotnego refundowanego przez NFZ, konieczne będzie okazanie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) w celu weryfikacji Pacjenta w systemie.

W przypadku weryfikacji pozytywnej, świadczenie zdrowotne zostanie wykonane w ramach ubezpieczenia i będzie refundowane przez NFZ.

W przypadku weryfikacji negatywnej:

 • Pacjent może okazać aktualny dokument ubezpieczenia (np. ZUS RMUA, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie ZUS, KRUS, Urząd Pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia i opłata składki zdrowotnej),
 • napisać oświadczenie (wzory oświadczenia: oświadczenie, oświadczenie dla przedstawiciela) potwierdzające posiadanie ważnego w dniu wykonywania świadczenia zdrowotnego ubezpieczenia (niezbędny dokument tożsamości!)

W przypadku poprawnie spełnionego przynajmniej jednego z powyższych warunków, świadczenie zdrowotne będzie mogło zostać udzielone w ramach ubezpieczenia i będzie refundowane przez NFZ.

W przypadku weryfikacji negatywnej i niespełnienia żadnego z powyższych warunków, świadczenie zdrowotne może zostać udzielone wyłącznie na koszt pacjenta !!!

(podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.)).
Wzory oświadczeń opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 11. grudnia 2012 w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2012, poz. 1421).

Pouczenie

Zgodnie z art. 50 ust. 16 pkt 2 i u st. 1 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku złożenia oświadczenia pomimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązana do uiszczenia kosztów tego świadczenia, chyba że w chwili składania oświadczenia działała w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ważna informacja dla pacjentów!

UWAGA!!!

W przypadku weryfikacji negatywnej w systemie eWUŚ pacjent może okazać aktualny dokument ubezpieczenia (np. ZUS RMUA, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie ZUS, KRUS, Urząd Pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia i opłata składki zdrowotnej).

Wykaz dokumentów potwierdzających ubezpieczenie znajduje się poniżej.

Dokument ubezpieczenia:

dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne:

UPRAWNIONY do świadczeń z NFZ DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY
zatrudniony na podstawie umowy o pracę
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy (ważne 30 dni!!!)
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy
 • druk zgłoszenia do ubezp. zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę
prowadzący działalność gospodarczą
 • druk zgłoszenia do ubezp. zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubez. zdrowotne
ubezpieczony w KRUS
 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS
emeryci i renciści
 • legitymacja emeryta lub rencisty
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS
 • aktualny odcinek renty lub emerytury
bezrobotny
 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezp. zdrowotnego
ubezpieczony dobrowolnie
 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezp. zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej
członek rodziny osoby ubezpieczonej
 • dowód opłacenia składki przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezp. zdrowotnego wraz z kopią zgłoszenia
 • aktualne zaświadczenia wydane przez pracodawcę
 • legitymacja ubezpieczeniowa z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy
 • legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu
 • w przypadku dzieci uczących się – dodatkowo legitymacja szkolna/studencka
uczący się
 • legitymacja szkolna/studencka
obcokrajowiec
 • karta EKUZ
przebywający na długim zwolnieniu lekarskim
 • zaświadczenie ZUS o ciągłości zwolnienia
nieubezpieczony, otrzymujący świadczenia z pomocy społecznej
 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej dla miejsca zamieszkania

Dokument potwierdzający prawo do świadczeń ważny jest przez 30 dni od wystawienia! Wyjątek: legitymacja emeryta – ważna bezterminowo!!!

Dzieci i młodzież do lat 18 nie muszą potwierdzać prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

(podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2008 r. nr 164 poz. 1027))