Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych (dalej jako: Administrator) jest spółka LAS-MED REHABILITACJA z siedzibą w Warszawie (02-796) przy ul. Wąwozowej 20 lok. 005, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001064464, NIP: 5211463515, REGON: 01092868000000.
 2. W imieniu spółki działa Zarząd spółki w osobach: Pan Marcin Pokora – członek zarządu i Pan Andrzej Jackiewicz – członek zarządu.

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez LAS-MED REHABILITACJA mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych,
Panem Stanisławem Czekałą, dostępnym pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@sc-info.pl.

Źródło i zakres danych osobowych

Większość danych otrzymujemy od Państwa, podczas rejestracji. W celu świadczenia usług medycznych jesteśmy zobowiązani przetwarzać takie dane, jak: imię, nazwisko, nr PESEL
(datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESEL), płeć, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. Podanie danych  jest niezbędne, ponieważ wynika z przepisów prawa
i ich niepodanie może skutkować odmową rezerwacji wizyty bądź udzielenia świadczenia zdrowotnego.

Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Świadczenie usług medycznych, w tym realizowanie świadczeń w ramach kontraktu z NFZ.
 2. Ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia.
 3. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej.
 4. Realizacji praw pacjenta, w tym do udzielania informacji o stanie zdrowia i udostępniania dokumentacji medycznej.
 5. Ustalanie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

Podstawy prawne

Podstawą prawną do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz świadczenie usług medycznych jest Art. 6 ust. 1 lit. C RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. H RODO oraz przepisy prawa krajowego:

 1. Ustawa o działalności leczniczej
 2. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 3. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w ramach świadczeń udzielanych na podstawie umów zawartych z NFZ).

Odbiorcy danych

Dane przekazywane są wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w niezbędnym zakresie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:

 1. Innym podmiotom leczniczym, w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej.
 2. Zewnętrznym dostawcom usług, dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne (w szczególności dostawcom usług telekomunikacyjnych, dostawcom sprzętu, firmom pocztowym
  i kurierskim).
 3. Dostawcom usług prawnych i doradczych.
 4. Osobom upoważnionym przez Państwa do realizacji praw pacjenta (udzielania informacji o stanie zdrowia i udostępniania dokumentacji medycznej).
 5. Dane nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

 1. Dokumentację medyczną jesteśmy zobowiązani przechowywać w sposób określony przepisami prawa przez okres co najmniej 20 lat od daty dokonania ostatniego wpisu.
 2. Jeśli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przetwarzamy dane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 3. Po upływie okresu przechowywania dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Jako administrator zapewniamy realizację wszelkich praw związanych z przetwarzaniem, takich jak: dostęp do danych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo również skorzystać z prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przeniesienia danych do innego administratora.