Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają*:

 • kobiety w ciąży;
 • osoby będące żywym dawcą narządu;
 • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (ZSN) lub równorzędne;
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi (ZHDK) i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu – po okazaniu legitymacji;
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • kombatanci;
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.
 • dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – od 14.03.2020r. na podstawie zaświadczenia ważnego przez 12 m-cy.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych
w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy  oczekujących. Świadczeniodawca udziela wskazanych świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku natomiast, gdy udzielenie świadczenia jest niemożliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikająca z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

*na podstawie: Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004, nr 210, poz. 2135, z późn. zmianami) oraz Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. 1997, nr 106, poz. 681, z późn. zmianami);