Prawa Pacjenta

na podstawie obowiązujących przepisów* podstawowe prawa pacjenta to:

  • prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych,
  • prawo pacjenta do informacji,
  • prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych,
  • prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
  • prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta,
  • prawo pacjenta do dokumentacji medycznej,
  • prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

*na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009, nr 52, poz. 417, z późn. zmianami)

Prawa Pacjenta szerzej opisuje Regulamin organizacyjny oraz Karta Praw Pacjenta LAS-MED REHABILITACJA.

Rzecznik Praw Pacjenta

Obecnie funkcję tę pełni Pan Bartłomiej Chmielowiec.

BIURO RPP:

Ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
tel.: (22) 532 82 50
fax.: (22) 506 50 64

kancelaria@rpp.gov.pl
www.rpp.gov.pl

Informacje NFZ

Infolinia Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 22 456 74 01
Informacja eWUŚ 22 456 74 01

Telefoniczna Informacja Pacjenta (TIP) – Ogólnopolska bezpłatna infolinia NFZ oraz Rzecznika Praw Pacjenta
800 190 590, czynna cała dobę, 7 dni w tygodniu