Firma LAS-MED REHABILITACJA S.C.  M. Szczepańska, M. Markowska realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)

Tytuł projektu: Realizacja doradztwa IOB dla LAS-MED REHABILITACJA S.C. M. Szczepańska, M. Markowska

Cel projektu: Poprzez realizację projektu spółka pozyska usługi doradcze o charakterze prorozwojowym, które zwiększą konkurencyjność i efektywność ekonomiczną firmy LAS-MED REHABILITACJA S.C. M. Szczepańska M. Markowska.
Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu powstanie dokumentacja doradcza prorozwojowa (w postaci analiz, opracowania wyników audytu, eksperckich rekomendacji i wytycznych), co pozwoli Wnioskodawcy na efektywne osiągnięcie pozycji konkurencyjnej i wzrost zyskowności.

Wkład Unii Europejskiej: 110 000 zł